Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Příjem žádostí a podání

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
v žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem
obec Všemyslice je povinna poskytovat informace vztahující se k její oblasti působnosti
ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena

Žádosti o informace se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam, pokud si tak žadatel nepřeje.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou, datovou schránkou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena
jaká konkrétní informace je požadována
kdo žádost podává


Příjem stížností a dalších podání

Stížnosti a jiná podání se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Písemné stížnosti a jiná podání jsou zapsány v souladu se spisovým řádem na podatelně obecního úřadu. Příslušný pracovník tyto vyřídí ve lhůtě 30 dnů ode dne podání. Za jejich včasné a řádné vyřízení odpovídá starosta.

Petice se podávají pouze písemně, způsobem, který je výše uveden a musí obsahovat náležitosti podle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti do 15 dní s možností prodloužení. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

odvolání se podává vždy písemně a to osobně nebo hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu
odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Výše úhrad je stanovena aktuálním sazebníkem úhrad.

Formulář „Žádost o poskytnutí informace“ je ke stažení níže

Formulář „Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti“ je ke stažení níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-zadost-info-106-1999sb.pdf 23.2 Kb
2-odvolani-info-106-1999sb.pdf 25.1 Kb
3-sazby-dle-zak-106-1999sb.pdf 27.3 Kb